Privātuma politika

PAR MUMS

Datu Pārzinis: SIA “Sorbum LV”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103605552, Juridiskā adrese Jūrkalnes iela 15, Rīga, LV1046. SIA Sorbum LV ir “Sorbum Group” uzņēmums.

„Sorbum Group”, kā arī grupas juridiskās personas ciena un sargā Jūsu datus. Mēs saprotam to nozīmīgumu un balstāmies tikai uz godīgu un likumīgu privātuma politiku, kurā noteikts, kādus personas datus vāc, kādam nolūkam izmanto, ka tos sargā datu pārvaldītāja SAS (UAB) „Sorbum Group” un grupas juridiskās personas, adrese: J.Jasinskis iela 16G, Viļņa, uzņēmuma kods 125767647.

Šī privātuma politika izskaidro kā Sorbum LV apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. SIA Sorbum LV  privātuma politika attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic SIA Sorbum LV, tajā skaitā saistībā ar šīs interneta vietnes darbības nodrošināšanu un tiešā mārketinga vai citu paziņojumu nosūtīšanu. 

SIA Sorbum LV  apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr. 2016/679 un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošo tiesību aktu prasības.

PERSONAS DATU IEGŪŠANA, APSTRĀDE
UN GLABĀŠANA

 Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot  https://sorbumlottery.eu/  vietni un e-pastu. 

Jūs esat  atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

 • Vārds, uzvārds
 • Vecums
 • Dzimšanas datums
 • Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs, piegādes adrese)


Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto loteriju dalības reģistrācijā vai sazinoties ar mums.

Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

 • Jūs esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
 • apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
 • apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

 • Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
 • Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
 • Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
 • Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. 

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

LIKUMOS NOTEIKTĀ INFORMĀCIJA PAR
BALVU IZSNIEGŠANU

Ja vienas izsniegtās balvas vērtība ir 300,00 EUR un vairāk vai vairāku izsniegto balvu kopējā vērtība gada laikā būs 300,00 EUR un vairāk, mums Valsts ieņēmumu dienestā ir jāiesniedz normatīvajos aktos paredzētais paziņojums par balvas (laimesta) izsniegšanu. Tā kā viena persona var piedalīties dažādās loterijās vairākkārt un laimēt vairākas balvas (laimestus) viena gada ietvaros, tad arī saņemot mazākas balvas, mums ir jāfiksē balvas (laimesta) izsniegšana un tās saņēmējs, lai nepieciešamības gadījumā varētu summēt kopā balvu (laimestu) vērtību par visu taksācijas gadu. Minētais pienākums izriet no likuma “Par iedzīvotāja ienākuma nodokli” 17. panta vienpadsmitajās daļas un Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr.8 99 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtībā” 116. un 117. punktiem, kas paredz: izmaksājot fiziskajām personām ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamus ienākumus (preču un pakalpojumu loteriju laimestus), līdz pēctaksācijas gada 1. februārim Valsts ieņēmumu dienestā ir jāiesniedz “Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums)” par visām izmaksām un izsniegtajām balvām, kuras tika veiktas gada laikā. 

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

 • Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
 • Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
 • Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
 • Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
 • Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;

Vērsties Datu valsts inspekcijā
Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz klientu atbalsta dienesu [email protected]

DATU AIZSARDZĪBA

Mūsu mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju. Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām un kārtībai. Mēs esam arī iecēluši datu aizsardzības speciālistu, kura uzdevums ir uzraudzīt personas datu aizsardzības regulējuma prasību un kārtības ievērošanu. Mēs aizsargājam Jūsu personisko informāciju un ievērojam konfidencialitāti visā, ko mēs darām. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus mēs varam iegūt par Jums, kā mēs tos izmantosim, un sniegsim informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar mums varat sazināties. Mēs regulāri sekojam līdzi datu aizsardzības un privātuma jautājumiem, tādēļ šī privātuma politika var tikt mainīta vai papildināta jebkurā brīdī. Šajā interneta vietnē tiks publicēta aktuālā privātuma politika. Jebkura privātuma politikas versija, kas publicēta interneta vietnē, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu kā interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot mūsu interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Jūsu pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo mūsu interneta vietnes lietošanas ērtumu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

Ja Jūs nevēlaties atļaut izmantot sīkdatnes, Jūs to varat pārtraukt, izmainot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā mūsu interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi. Mūsu sīkdatnes nevar identificēt Jūs personīgi.

Sīkdatnes uzkrāj tādu informāciju kā IP adrese, izmantotās ierīces veids, izmantotā pārlūkprogramma, aktivitāte interneta vietnē un apmeklētās tīmekļa vietnes.

Interneta vietnē tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes dažādiem mērķiem.

Sīkdatnes ļauj interneta vietnei atcerēties Jūsu izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, kas ļauj ērtāk lietot interneta vietni, piemēram, ka vēlaties palikt pierakstījies interneta vietnē. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas balstoties uz mūsu leģitīmo interesi nodrošināt, uzlabot un padarīt ērtu interneta vietnes lietošanu, kā arī uz Jūsu piekrišanu izmantojot pārlūka konfigurāciju. Funkcionālās sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā pastāvīgi.

Sīkdatnes ļauj mums atpazīt un saskaitīt interneta vietnes apmeklētāju skaitu, un redzēt kā šie apmeklētāji pārvietojas interneta vietnē, tiek apkopota informācija par to, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot interneta vietni. Šo sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir mūsu leģitīmā interese uzlabot interneta vietnes darbību (informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarot to ērtāk lietojamu, kā arī lai nodrošinātu dažādas interneta vietnes opcijas), kā arī pamatojoties uz Jūsu piekrišanu izmantojot pārlūka konfigurāciju. Analītiskās/veiktspējas sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti.

Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā, pārvalda trešās personas. Interneta vietnē tiek izmantots Google Analytics pakalpojums un sīkdatnes, vienlaikus tiek izmantota Google Analytics IP adrešu anonimizēšanas iespēja, lai palielinātu Jūsu privātuma aizsardzību.

Personas datu kategorijasInterneta vietnes lietotāju preferences, paradumu statistika

Juridiskais pamats – Jūsu piekrišana (interneta pārlūkprogrammas konfigurācija) un mūsu leģitīmā interese nodrošināt, uzlabot un padarīt ērtu interneta vietnes lietošanu.

Šajā mājaslapā tiek izmantots uzņēmuma Google Inc. pakalpojums Google Analytics, kura izmanto teksta sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu gala iekārtā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un tur saglabāta, Google Inc. ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas Zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. Google izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. Google ir apņēmusies nesaistīt šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir Google rīcībā. Tāpat Google nepieciešamības gadījumā šo informāciju sniedz trešajām personām, ja tas ir likumā noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma Google uzdevumā veic šo datu apstrādi. Google Inc. ir pievienojusies ES-ASV Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Aktuālā informācija par Google Analytics pieejama Google pakalpojuma interneta vietnē.

Jūs varat atteikties no Google Analytics izmantošanas, lejupielādējot un instalējot papildrīku Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hj=en).

CITI NOTEIKUMI

Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

 Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā https://sorbumlottery.eu/